Rejestracja
Imię   
Nazwisko   
Telefon   
E-mail   
Rok studiów doktoranckich   
Nazwa jednostki (jednostek),  
w której realizowany jest doktorat  
(należy wpisać w następującej kolejności: Zakład/Pracownia/Klinka, Katedra, Instytut, Wydział)  
Imię i nazwisko promotora  
(w przypadku kopromotorstwa prosimy  
wskazać kto jest opiekunem głównym  
a kto opiekunem pomocniczym)
  
Tytuł abstraktu  
Autor (autorzy) abstraktu   
prosimy o podawanie również pełnych   
imion autorów i unikanie skrótów   
typu: K. Nowak.
  
Afiliacje autora (autorów)   
Treść abstraktu w języku polskim  
Abstrakt winien zawierać:   
założenia, cel pracy, metodykę,   
wyniki i wnioski oraz nie może   
się składać z więcej niż 250 słów)
  
Ewentualne informacje dodatkowe  
(np. źródło finansowania projektu,  
podziękowania)