Informacje

Zaproszeni goście

Prof. nadzw. dr hab. Jakub Fichna obecnie kierownik Zakładu Biochemii Uniwersyetu Medycznego w Łodzi. Jego zainteresowania obejmują badania nad fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego, projektowanie i synteza nowych, potencjalnych leków, a także badanie mechanizmów chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego.

Doświadczenie zdobywał na licznych stażach zagranicznych, między innymi w Belgii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i USA. W latach 2008- 2010, w ramach stażu podoktorskiego, prowadził badania na Uniwersytecie w Calgary w Kanadzie.

Jest laureatem licznych nagród, między innymi:  Zespołowych Nagród Ministra Zdrowia oraz Nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych m. Łodz; a także stypediów: Stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz licznych stypendiów wyjazdowych.

W roku 2015, jako pierwszy Polak został laureatem UEG Rising Star Award na rok 2016, nagrody przyznawanej przez United European Gastroenterology młodym naukowcom, którzy nie tylko prowadzą badania kliniczne na wysokim poziomie ale też wyróżniają się udokumentowanym międzynarodowym dorobkiem i niezależnością naukową.

 

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Cały czas rozwija swoje zainteresowania przez liczne szkolenia, kursy podyplomowe i warsztaty. Jest autorką 39 publikacji indeksowanych, 20 nieindeksowanych o zasięgiu międzynarodowym oraz 11 rozdziałów w monografiach polskich, 17 w zagranicznych a także licznych zgłoszeń patentowych. Wieloktronie nagradzana za swoją działalność naukową i wynalazczą – jest m.in. lauretką  nagrody specjalnej – Medalu Prezesa Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Procducentów AIFF oraz Złotego Medalu – Korea International Women's Invention Exposition KIWIE 2012.

Oprócz tego jest współzałożycielką firmy badawczo wdrożeniowej: Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmana zajmującej się m.in opatrunkami hydrożelowymi nowej generacji oraz biomateriałami na bazie hydroksyapatytu oraz współpracuje z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi na całym swiecie. Jej działaność pokazuje, że możliwe jest łaczenie działaności naukowo-wynalazczej z biznesem.

 

Dr Jerzy Frączek jest koordynatorem dyscyplin w dziale Nauk o Życiu w Narodowym Centrum Nauki. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii ze specjalnością biologia molekularna. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Immunologii dotyczyła wpływu limfocytów z uaktywnionym procesem apoptozy inicjowanym terapią fotodynamiczną na monocyty. W trakcie studiów doktoranckich w latach 2004-2007 odbył staż zagraniczny w Lerner Research Institute, CCF w Cleveland, USA, gdzie zajmował się badaniem szlaku przekazu sygnału z receptora Interleukiny 1. Po obronie rozprawy doktorskiej z tego tematu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora biologii. Laureat „Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W latach 2009-2011 pracował w Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council w Cambridge, UK, gdzie tematem jego badań były mechanizmy odpowiedzialne za inicjację odpowiedzi immunologicznej typu Th2 w modelu astmy oraz subpopulacje komórek biorące w niej udział. Od roku 2012 podjął pracę jako adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ Collegium Medicum w Krakowie, a w roku 2013 również w nowo utworzonym Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ jako ekspert ds. transferu technologii. (źródło: portal NCN)

 

Zobacz na mapie:

W tym roku Konferencja odbędzie się wyjątkowo na terenie III Kampusu UJ w budynku przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Dojazd komunikacją miejską na przystanek 'Kampus UJ" możliwy jest liniami tramwajowymi 11, 18, 23, 52 oraz autobusem linii 194.

Wirtualne zwiedzanie budynku: LINK

Telefon do budynku: Infoportiernia Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny: tel. (+48) 12 664-67-44

 

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Tomasz Mach
 • prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz
 • prof. dr hab. Rafał Olszanecki
 • prof. dr hab. Andrzej Pająk
 • dr hab. Grażyna Bochenek, Prof. UJ
 • dr hab. Marek Kuźniewski, Prof. UJ
 • dr hab. Jan Bilski
 • dr hab. Krzysztof Gil
 • dr hab. Danuta Owczarek
 • dr hab. Jerzy Tomik

 

Komitet organizacyjny:

 • mgr Natalia Czyżowska
 • mgr Bartłomiej Jałocha
 • lek. Anna Kańtoch
 • lek. Łukasz Niewiara
 • mgr Magdalena Olbert
 • mgr Agnieszka Olejarz
 • lek. Elżbieta Paszek
 • mgr Aneta Pietraszek

 

Informacje dotyczące sposobu przygotowania prezentacji ustnych:

Rapid Fire Presentation - wytyczne

 

Infromacje i fotorelacje z poprzednich konferencji:

28-29.05.2015

V Konferencja Doktorantów UJ CM

Relacja na FB

 

29-30.05.2014

IV Konferencji Doktorantów UJ CM oraz krajowe eliminacje do 1st Young Medicinal Chemist Symposium

 

9-10.05.2013

Fotorelacja z III Konferencji Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM

 

17-18.05.2012
II Konferencja naukowa z udziałem uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM

 

18.05.2011

I Konferencja naukowa z udziałem uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego UJ CM